2014-04-22

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – ABK

Informacje podstawowe

 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – ADMINISTRATOR BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kochanowskiego 3

38-200 Jasło

tel./fax  (013) 441 35 80

adres e-mail:  sekretariat@tbs.jaslo.biz

strona internetowa: http://tbs.jaslo.biz/

NIP: 6850008600

REGON: 370181650

wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000024449

wysokość kapitału zakładowego: 3 994 000zł

 

Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła

Rada Nadzorcza:

 • Adam Dachowski
 • Tomasz Stukus
 • Elżbieta Spólnik

Zarząd Spółki:

Krzysztof Topolski - Prezes Zarządu

Prokurenci:

 • Joanna Świątek,
 • Joanna Korzec

TBS-ABK Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną działalnością, której założycielem i jednocześnie jedynym udziałowcem (100% udziałów, tj. 7 988 udziałów po 500zł każdy o łącznej wysokości 3 994 000zł) jest Miasto Jasło.

Status prawny

TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 
 • ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych, 
 • ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 
 • ustawy z 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej,
 • Umowy Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (j.t: Załącznik do Uchwały Nr 3/VIII/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Jaśle z dnia 20.10.2014r. w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego umowy Spółki).

 

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną TBS-ABK Sp. z o.o. określa Regulamin Organizacyjny Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administratora Budynków Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3.

Struktura organizacyjna

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania TBS-ABK Sp. z o.o. zostały określone w umowie Spółki w następujący sposób:

Firma Spółki brzmi „Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle”, zwana dalej „Spółką”.

Spółka może używać skrótu firmy: „TBS-ABK Sp. z o.o.”

Siedzibą Spółki jest miasto Jasło.

Założycielem Spółki jest Miasto Jasło.

Spółka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Kodeksu Spółek Handlowych.
 3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.
 4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej

oraz Aktu Założycielskiego Spółki

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółkę powołuje się na czas nieokreślony.

Kompetencje

Kompetencje organów Spółki zostały określone w rozdziale IV Umowy Spółki:

Organami Spółki są:

 1. Zarząd Spółki;
 2. Rada Nadzorcza Spółki;
 3. Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

Kadencja zarządu trwa pięć lat.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawami albo Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie.

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa zarządy albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru 1/3 składu Rady.

Regulamin wyboru Członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników Spółki zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

W szczególności do uprawnień Rady należy:

 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników w/w  czynności,
 • zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
 • zatrudnianie i ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu;
 • wybór rewidenta do przeprowadzania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
 • uchwalanie zasad tworzenia i wydatkowania funduszy: remontowego i inwestycyjnego;
 • ustalanie jednolitego tekstu Spółki i wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Jaśle, wskazanym każdorazowo w pisemnym powiadomieniu.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły;
 • powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia strat lub przeznaczenia zysku, ustalenia odpisów na kapitały i fundusze;
 • udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
 • zmiana Umowy Spółki (w tym między innymi: zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego);
 • połączenie Spółki i przekształcenie Spółki lub przystąpienie do innych podmiotów publiczno-prawnych;
 • rozwiązywanie i likwidacja Spółki;
 • emisja obligacji;
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz ustanowienie na nim prawa rzeczowego ograniczonego;
 • wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środka trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą (1/5) części kapitału zakładowego;
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 • ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu Spółki;
 • ustalenie stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółki.

Przedmiot działalności

Zgodnie z zapisami § 7 umowy Spółki przedmiot działalności został określony w następujący sposób:

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Spółka może również:

1) nabywać budynki mieszkalne;

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, nie stanowiącymi jej własności, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

d) prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68. 32.Z);

2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD41.20.Z);

3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

4) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39,Z);

5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

6), wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);

7) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);

8) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);

9) malowanie i szklenie (PKD 43. 34.Z).

 

Majątek

Kapitał własny:        

- na dzień 31.12.2013 r.:                     7 318 684,09 zł

- na dzień 31.12.2014 r.:                     7 548 260,27 zł

- na dzień 31.12.2015 r.:                     7 821 799,98 zł

- na dzień 31.12.2016 r.:                     8 261 002,27 zł

- na dzień 31.12.2017 r.:                     8 547 487,45 zł

- na dzień 31.12.2018 r.:                     8 932 325,70 zł

- na dzień 31.12.2019 r.:                     9 369 654,69 zł

- na dzień 31.12.2020 r.:                     9 854 412,86 zł

- na dzień 31.12.2021 r.:                     10 342 818,56 zł

- na dzień 31.12.2022 r.:                     10 342 818,56 zł

Suma aktywów:

- na dzień 31.12.2013 r.:                    19 732 781,77 zł

- na dzień 31.12.2014 r.:                    19 905 587,86 zł

- na dzień 31.12.2015 r.:                    19 623 522,94 zł

- na dzień 31.12.2016 r.:                    19 767 658,22 zł

- na dzień 31.12.2017 r.:                    19 500 844,92 zł

- na dzień 31.12.2018 r.:                    19 447 092,75 zł

- na dzień 31.12.2019 r.:                    19 755 373,83 zł

- na dzień 31.12.2020 r.:                    19 576 490,22 zł

- na dzień 31.12.2021 r.:                    19 397 330,36 zł

- na dzień 31.12.2022 r.:                    19 596 788,73 zł

Zysk (+)/strata (-) netto:

 

- za 2013 r.:                                          + 197 145,50 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego

- za 2014 r.:                                          + 204 576,18 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego

- za 2015 r.:                                          + 273 539,71 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

- za 2016 r.:                                          + 283 702,29 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki    

- za 2017 r.:                                          + 286 485,18 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki    

- za 2018 r.:                                          + 384 838,25 zł

   zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

- za 2019 r.:                + 437 328,99 zł

   zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

- za 2020 r.:                + 484 758,17 zł

   zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

- za 2021 r.:                + 488 405,70 zł

   zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

- za 2022 r.:                + 466 861,20zł

   zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..