2014-04-22

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – ABK

Informacje podstawowe

 

 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – ADMINISTRATOR BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kochanowskiego 3

38-200 Jasło

tel./fax  (013) 441 35 80

adres e-mail:  sekretariat@tbs.jaslo.biz

strona internetowa:http://tbs.jaslo.biz/?pg=k

NIP: 6850008600

REGON: 370181650

wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000024449

wysokość kapitału zakładowego: 3 994 000zł

Kapitał własny:

- na dzień 31.12.2019 r.:                      9 369 654,69 zł

Suma aktywów:

- na dzień 31.12.2019 r.:                    19 755 373,83 zł

Zysk (+)/strata (-) netto:

- za 2019 r.:                                          + 437 328,99 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki    

 

 

Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Jasło, reprezentowaneprzez Burmistrza Miasta Jasła

Rada Nadzorcza:


  - Adam Dachowski

  - Tomasz Stukus

  - Joanna Korzec    

Zarząd Spółki:

- Leszek Kmiecik - Prezes Zarządu

Prokurenci:

            - Joanna Świątek,

            - Maria Kruk

TBS-ABK Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną działalnością, której założycielem i jednocześnie jedynym udziałowcem (100% udziałów, tj. 7 988 udziałów po 500zł każdy o łącznej wysokości 3 994 000zł) jest Miasto Jasło.

Status prawny

TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle działa na podstawie:

- ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 

- ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych, 

- ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

- ustawy z 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej,

- Umowy Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (j.t: Załącznik do Uchwały Nr 3/VIII/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Jaśle z dnia 20.10.2014r. w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego umowy Spółki).

 

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną TBS-ABK Sp. z o.o. określa Regulamin Organizacyjny Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administratora Budynków Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3.

Struktura organizacyjna

 

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania TBS-ABK Sp. z o.o. zostały określone w umowie Spółki w następujący sposób:

Firma Spółki brzmi „Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle”, zwana dalej „Spółką”.

Spółka może używać skrótu firmy: „TBS-ABK Sp. z o.o.”

Siedzibą Spółki jest miasto Jasło.

Założycielem Spółki jest Miasto Jasło.

Spółka działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
  2. Kodeksu Spółek Handlowych.
  3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.
  4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej

oraz Aktu Założycielskiego Spółki

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółkę powołuje się na czas nieokreślony.

 

Kompetencje

Kompetencje organów Spółki zostały określone w rozdziale IV Umowy Spółki:

 

Organami Spółki są:

  1. Zarząd Spółki;
  2. Rada Nadzorcza Spółki;
  3. Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

Kadencja zarządu trwa pięć lat.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawami albo Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie.

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa zarządy albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru 1/3 składu Rady.

Regulamin wyboru Członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników Spółki zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

W szczególności do uprawnień Rady należy:

- badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;

- badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;

- składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników w/w  czynności,

- zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;

- zatrudnianie i ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu;

- wybór rewidenta do przeprowadzania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;

- uchwalanie zasad tworzenia i wydatkowania funduszy: remontowego i inwestycyjnego;

- ustalanie jednolitego tekstu Spółki i wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Jaśle, wskazanym każdorazowo w pisemnym powiadomieniu.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły;

- powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia strat lub przeznaczenia zysku, ustalenia odpisów na kapitały i fundusze;

- udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków;

- zmiana Umowy Spółki (w tym między innymi: zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego);

- połączenie Spółki i przekształcenie Spółki lub przystąpienie do innych podmiotów publiczno-prawnych;

- rozwiązywanie i likwidacja Spółki;

- emisja obligacji;

- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz ustanowienie na nim prawa rzeczowego ograniczonego;

- wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środka trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą (1/5) części kapitału zakładowego;

- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

- ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu Spółki;

- ustalenie stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółki.

 

Przedmiot działalności

Zgodnie z zapisami § 7 umowy Spółki przedmiot działalności został określony w następujący sposób:

  1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
  2. Spółka może również:

1) nabywać budynki mieszkalne;

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, nie stanowiącymi jej własności, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

d) prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2 – jest:

1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – (PKD 41.20.Z.);

2) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – (PKD 43.11.Z.);

3) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych – (PKD 41.20.Z.);

4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – (PKD 68.10.Z.);

5) wynajem nieruchomości na własny rachunek – (PKD 68.20.Z.);

6) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – (PKD 68.32.Z);

7) roboty związane z fundamentami – (PKD 42.21.Z.);

8) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli – (PKD 43.21.Z.);

9) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji – (PKD 43.22.Z.);

10) wykonywanie instalacji gazowych – (PKD 43.22.Z.);

11) tynkowanie – (PKD 43.31.Z.);

12) zakładanie stolarki budowlanej – (PKD 43.32.Z.);

13) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – (PKD 43.33.Z.);

14) malowanie – (PKD 43.34.Z.);

15) wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych – (PKD 43.39.Z.).

 

Majątek

Kapitał własny:        

- na dzień 31.12.2013 r.:                     7 318 684,09 zł

- na dzień 31.12.2014 r.:                     7 548 260,27 zł

- na dzień 31.12.2015 r.:                     7 821 799,98 zł

- na dzień 31.12.2016 r.:                     8 261 002,27 zł

- na dzień 31.12.2017 r.:                     8 547 487,45 zł

- na dzień 31.12.2018 r.:                     8 932 325,70 zł

Suma aktywów:

- na dzień 31.12.2013 r.:                    19 732 781,77 zł

- na dzień 31.12.2014 r.:                    19 905 587,86 zł

- na dzień 31.12.2015 r.:                    19 623 522,94 zł

- na dzień 31.12.2016 r.:                    19 767 658,22 zł

- na dzień 31.12.2017 r.:                    19 500 844,92 zł

- na dzień 31.12.2018 r.:                    19 447 092,75 zł

Zysk (+)/strata (-) netto:

 

- za 2013 r.:                                          + 197 145,50 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego

- za 2014 r.:                                          + 204 576,18 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego

- za 2015 r.:                                          + 273 539,71 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

- za 2016 r.:                                          + 283 702,29 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki    

- za 2017 r.:                                          + 286 485,18 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki    

- za 2018 r.:                                          + 384 838,25 zł

   zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się